ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา

ประเพณีหลวงพระบาง